fredag 24. mai 2019

(39) Gaver i funksjon

22.05.2019 Forberedelser til formiddagsmøte på bedehuset 2.juni.
Gruppa som kom sammen var alt informert om møtet, men det var bare Reidun, Ingunn, Bjørg og Tobias som møtte. Reidar hadde alt sagt ja til både  preike og vera pianist på søndagsmøtet. Reidun vart bedt om å leda, ho hadde leda eit slikt møte tidligere. - Så tar du deg også av plakat og annonse i avisen, sa Tobias, og det syntest Reidun var greit. - Kollekten vil jo gå til NLM, så derfor må annonseregningen også sendast dit. Siden Reidun skulle finne sanger, lurte ho på om Reidar ville tale over teksta for dagen, Joh 16:12-15. Dette bekrefta han at han ville, i melding til oss seinare. Så var det kven som kunne ordne med miksepulten, "lys og lyd", når Stein ikkje kunne vera med på møtet. - Eg skal prøve på det, sa Tobias, men sangene må vera klare dagen før slik at eg får finne dei fram i tide. - Men du skal jo også lede nettverdmøtet etterpå! - Ja, eg må kanskje få ein annen til å avslutte sangene på miksepulten, Reidun eller Sven. - Kan du Ingunn vera møtevert og ta opp kollekten? - Ja, det er greit, eg kan også ta ansvar for litt kaffemat etter møtet. - Kan du Bjørg ta forbønna, med syndsbekjennelsen og avslutte med fadervåret? - Det er i orden, syndsbekjennelsen kjem vel på veggen, også fadervåret. Reidun fekk ta seg av trusbekjennelsen og tekstlesinga, eller få ein annen til det. - Kva med forsangsgruppa? - Jo, me får Solveig til å orientere Åse og Svein Arve om å vera forsangere.
     Tobias tenkte i ettertid at han måtte be Reidun om å huske på informasjon om andre møter, og nevne ei sang som overgang til nattverddelen av møtet. Forberedelsene hadde gått greit, det synte bare at alle slags gaver var i funksjon mellom oss, noen naturgaver og noen nådegaver, og ein felles villighet til å legge til rette for eit møte med både Guds Ord og møtefolket.

torsdag 23. mai 2019

(38) Ansikt til ansikt med de unådde.

Det var Espen Ottosen som fortsatte sine prekener på årsmøte i Regionsørvest, NLM, på Kleppe lørdag 25.mai 2019. På kveldsmøte var emnet: "Ansikt til ansikt med de unådde". Han fortalte om sin misjonærtid i Peru, om korleis evangeliet ga folket et bedre liv. Det er noen som ikke kan tro fordi de aldri har hørt evangeliet, de er unådde. Rom 10:13-17. Disse må få høre budskapet for å kunne tro på Jesus og ta imot ham. "Mange vandrer som fiender av Kristi kors", andre har det enda verre fordi de ikke har hørt. Guds ord taler om "de som har fagre føtter fordi de bærer fram et godt budskap". Misjonen gir ikke alltid de som hører et bedre liv, men et evig liv. En muslim hørte stemmen om natten som sa "Jeg er her!", han first at det kunne være Jesus og begynte å lese Bibelen. Han ble forundret over at Gud kunne omtales som far, i NT. Så ble han døpt - og mistet jobben og kontakten med slekta. Slik er det ofte for nye troende i Kina og Nord-Afrika og andre steder, misjonen skaper forfulgte kristne. Hvorfor driver vi så likevel misjon? Jeg skal nevne tre grunner:
1) Ef 2:12, for at de skal få et bedre liv, med håp og nærhet til Gud.
2) Matt 16:26, for at de ikke skal miste sin sjel og gå fortapt.
3) Rom 12:13, for å komme de hellige til hjelp når de lider nød. Amen.

(36) Møtestad - med Gud

23/05/19 Andakter på Sundeheimen og Tjørsvågheimen.
Dei fleste har ein mobil og har lett for å komme i kontakt med andre. Og dersom du ønsker ein prat ansikt til ansikt så er det bare å avtale sted og tid. Men korleis får du i stand ein møtestad  med Gud? Det hender sikkert at du svært gjerne skulle ha han i tale fordi du får ikkje kontakt med han ved dine bønner eller bibellesning. Jødene hadde fått ein slik møtestad i tabernaklet, og på Salomos tid i templet. Der kunne dei komme og bekjenne sine synder og bere fram eit lam som soningsoffer. Der kunne dei komme med sine bønner og få tilgjeving og nytt mot.
  Så kom Jesus som Guds bustad (telt) mellom menneskene. Han viste kven Gud var, og kom med nåde og sanning, som evangelisten Johannes skriver om. Han var møtestaden mellom Gud og mennesket. Men korleis er det i dag, etter at hans jordeliv tok slutt? Jo, "der to eller tre er samlet i mitt namn, der er eg midt iblant dei", sa han. Kva er det me kaller ein samling på 2-3 eller fleire? Me kaller det eit møte, ei forsamling eller menighet! Paulus seier at der dei truande kjem sammen i Jesu navn, der har dei gjerne ein andakt eller tale til trøst eller formaning, ei sang, ein tungetale eller tydning, eit skriftord eller lære eller personlig erfaring, ei takkebønn eller gråt over sine synder. Dette er møtestader der du har med Gud å gjere. Han høyrer dine nødrop, taler til deg gjennom andres bibelord og røynsle. I ei slik samling i Jesu navn, handler Gud! Sjå fortellinga om den verkbrotne i Matt 9, Jesu ord til han er blitt til velsigning for mange: "Vær frimodig, sønn. Dine synder er deg tilgitt!"

søndag 24. mars 2019

(35) Kvardagshending 23.03.2019


23.03.19 "Jeg lærte meg å stole på Hans ord."
Lørdag kl 11-13 hos Frelsesarmeen, mange folk, stor basar, gode gevinster, deilige smørbrød med sjokolade og kaffe. Marit Rasmussen hadde andakt, kort og greit snakka ho om innsatsen til Frelsesarmeen både for kropp og sjel, og minna om at påske snart skulle feirast - den dagen Gud gjekk forbi syndaren uten å dømma han, fordi Han allerede hadde fått oppgjøret. Og så sang Bedehusets musikklag mange sanger, bl.a. dette koret:
   Gjennom alt, gjennom alt, har jeg lært å tro på Jesus,
   har jeg lært å tro på Gud.
   Gjennom alt, gjennom alt,
    jeg lærte meg å stole på hans ord!
"Om Frelseren sover i båten iblant" var overskrifta Tarjei Gimle satte på sitt gode stykke i siste nummer av Fast Grunn: disiplene var trygge, sjøl om Jesus ikkje hadde stilna stormen. For han var jo med dei likevel! Og då Peter heldt på å synke i bølgene, sto Jesus der ved sida hans på sjøen, og greip handa hans. Om me ikkje vert befritt frå sjukdom og ulykke og alderdommens plager, så er Han likevel med oss. Gjennom alt dette alle dager - og alle slags dager - kan me stole på hans ord.